OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA

Članak 1.

  • MISIMI d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, MBS: 080145019, OIB: 35459304959 (u daljnjem tekstu: Posrednik) kao trgovačko društvo ovlašteno za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama, ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje uvjete ugovornog odnosa između Posrednika i fizičke osobe odnosno pravne osobe koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
  • Posrednik je trgovačko društvo navedeno u prethodnom stavku ovog članka koje je sukladno propisima registrirano za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama i koje ima sjedište na prostoru Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Posrednik).

Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).

Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Posjetitelj stranice je osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu www.podstanar.hr, razgledava ponudu što uključuje, ali se ne ograničava na Treću osoba.

3) Posrednik može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti u pisanom obliku.

4) Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o posredovanju nekretnina koje se nalaze u ponudi trgovačkog društva  MISIMI d.o.o.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 2.

1) Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude u najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

2) Nalogodavac se obvezuje da zaprimljeni podaci koji se oblikuju u ponudu neće sadržavati podatke koji na bilo koji način narušavaju autorska prava, prava industrijskog dizajna ili druga prava intelektualnog vlasništva trećih, poslovnu tajnu, prava zaštite osobnih podataka, prava zaštite podataka, ili su na bilo koji drugi način protivni zakonima i podzakonskim propisima. Ujedno Nalogodavac se obvezuje da zaprimljeni podaci koji se oblikuju u ponudu ne predstavljaju nikakve lažne podatke, već da su istiniti i točni.

3) Posrednik zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave ukloni ili onemogući pristup bilo kojem sadržaju vezano uz podatke koji se oblikuju u ponudu ako navedeno smatra kršenjem ovih Općih uvjeta i primjenjivih zakonskih ili podzakonskih propisa ili drugih mjerodavnih akata.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 3.

1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.

2) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

3) Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

4) Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuje se Zakon o posredovanju u prometu nekretninama („Narodne novine“, broj 107/07, 144/12, 14/14, 32/19, u daljnjem tekstu: Zakon), a ako nije drukčije propisano, na obvezni odnos između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

5) Ugovorom se odredbe Zakona ne mogu isključiti, odnosno ograničiti, osim ako je u vezi s pojedinom odredbom izričito dopušten drukčiji dogovor ugovornih strana, odnosno drukčiji dogovor u očitome interesu Nalogodavca.

6) U ugovoru sklopljenu između Posrednika i Nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

7) Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).

8) U Ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla.

9) Posrednik temeljem dogovora s Nalogodavcem pruža uslugu oglašavanja najma nekretnine na svojim web stranicama, a detalje vezano za takvu vrstu posredovanja Posrednik i Nalogodavac uređuju posebnim ugovorom.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 4.

1) Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

2) Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 24 mjeseca nakon prestanka sklopljenog Ugovora

Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 5.

1) Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika.

2) Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

3) Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.

4) Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

5) U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

6) Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 6.

Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o najmu obavljati osobito sljedeće:

-  nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,

-  upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom najma slične nekretnine,

-  pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,

-  obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

-  omogućiti pregled nekretnina,

-   posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

-  čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

-  obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

OBVEZA NALOGODAVCA

Članak 7.

Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

- obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,

- dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

- osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,

- obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

- nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,

- naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

- obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Članak 8.

1) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.

2) Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA I CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA

Članak 9.

1) Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju, u određenom postotku, na koji se iznos obračunava porez na dodanu vrijednost.

2) Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u članku 6. ovih

Općih uvjeta.

3) U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 6. ovih Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 200,00 kn.

4) U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene člankom 6. ovih Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

5) Na sve iznose Posredničkih naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost sukladno primjenjivim propisima.

Članak 10.

1) Nalogodavac i Treća osoba mogu sklopiti predugovor kojim preuzimaju obvezu da se kasnije sklapa drugi, glavni ugovor a kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene cijene najma prije sklapanja glavnog ugovora, Nalogodavac se obvezuje Naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i/ili dijela ugovorene cijene najma, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

2) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, kada sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim se preuzima obveza da se sklopi glavni ugovor, a nije ugovorena isplata kapare i/ili dijela ugovorene cijene prije sklapanja glavnog ugovora o najmu, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora. Ako sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno ugovora o najmu.

3) U slučaju odustanka od sklapanja ugovora, a sklopljen je predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja između Posrednika i Treće osobe, Nalogodavac je dužan Posredniku platiti naknadu za posredovanje u visini i na način određen sklopljenim ugovorom o posredovanju, kao i u slučaju  odustanka Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja.

4) Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je: neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla ili Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

5) Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje u roku manjem od jedne godine isključivo pisanim putem. U navedenom slučaju ili u situaciji kad je Posrednik sukladno gornjim odredbama posredovao, a Nalogodavac potajno zaključio ugovor s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu ili bilo kojim drugim kupcem za vrijeme trajanja ekskluzivnog ugovora o posredovanju,  Posrednik ima pravo na iznos naknade odnosno ugovorene provizije.

6) Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed predujme sredstva za određene izdatke za troškove.

7) Posrednik može iznimno u ime i za račun Nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je Nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

8) Nakon prestanka Ugovora o posredovanju, Posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju. Ako Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.

9) Posrednik ima pravo na Naknadu u sljedećim slučajevima: ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca, odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 11.

1) Posrednik neće biti odgovoran za kašnjenje, nepotpuno izvršavanje ili neizvršavanje svojih obveza definiranih ovim Općim uvjetima kada je takvo kašnjenje, nepotpuno izvršavanje ili neizvršavanje svojih obveza prouzročeno nekim vanjskim događajem koji se nije mogao spriječiti, izbjeći, predvidjeti ili otkloniti (viša sila).

2) Posrednik nije odgovoran za štetu proizašlu iz obične nepažnje, uključujući običnu štetu, izmaklu korist i/ili neimovinsku štetu.

3) Nalogodavac se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Posredniku svaku štetu koju prouzroči Posredniku, a koja je na bilo koji način povezana s predmetom, pravima i uvjetima proizašlim iz ovih Općih uvjeta i  Ugovora o posredovanju, uključujući, a ne ograničavajući se na posredničku naknadu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

1) Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao posljedica njihove primjene. U slučaju spora između Posrednika i Nalogodavca isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

2) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 01.01.2022, i bit će istaknuti na vidljivom i dostupnom mjestu te će biti objavljeni na web stranici  www.nekretnine-misimi.com.

U Zagrebu, 01.01.2022 godine

MISIMI d.o.o.